Запрошення до публікації

Звернення головного редактора часопису «Соціальний калейдоскоп»

Шановні читачі ! Шановні майбутні автори  нашого часопису !

Пропонуємо Вашій увазі перше число часопису «Соціальний калейдоскоп», що присвячений дослідженню актуальних проблем економіки та     правознавства.

В умовах правової глобалізації, що супроводжується могутніми процесами соціологізації, біологізації, технологізації, діджиталізації соціального життя та зростанням значущості результатів інтелектуальної діяльності в розвитку людства, – все більше зростає роль і значення нових сенсів та знань, які продукуються вченими в умовах інформаційного суспільства і економіки знань, що детермінує появу нових міжпредметних знань на перехресті наук.

За таких обставин особливого значення набувають феноменологія виникнення міжпредметного знання, а також питання формування відповідних правових та організаційних механізмів стимулювання його появи, розвитку, супроводження і забезпечення.

В зарубіжних країнах накопичено значний досвід стимулювання, появи та використання міжпредметного знання, що виникає в правовій науці, насамперед, за рахунок перманентного розширення об'єктів конституційно-правового регулювання за рахунок закріплення нових прав людини (особистості) і громадянина, вдосконалення механізмів забезпечення реалізації прав людини, що були раніше легалізованими в національному конституційному законодавстві, однак не були в повній і належній мірі гарантованими з боку держави, – що безумовно впливає на інші галузі національного права, стимулюючи подальший розвиток національної правової системи та системи національного законодавства. Наведені процеси не тільки скеровані на вдосконалення конституційно-правового регулювання прав громадян України на їх реалізацію в повному обсязі, а і на залучення в коло спочатку нормування, нормативізації, а потім і нормопроєктування знань не тільки з суміжних, а і сфер, що на перший погляд не можуть розглядатися як такі, що можуть комплексно або системно взаємодіяти між собою.

Однак, саме вони в умовах глобалізаційної феноменології, і особливо, феноменології правової глобалізації, ініціюють, породжують та детермінують виникнення і формування соціальних, нормативно-правових, біологічних, організаційних тощо смислів, контекстів, конотацій,  напрямів з трансформації правового статусу людини (особистості) і громадянина, розширюючи горизонти позитивного розвитку демократичної правової держави, а також комунікативної взаємодії людей.

Отже, саме «людиноцентризм», «людинорозмірність», «людиновимірюванність», «людинотехнологічність» сьогодні лежать в основі сучасного знання, що все більше набуває інтегративної властивості. Зазначені процеси сприяють реалізації євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, створюючи додаткові стимули для залучення в країну іноземних інвестицій, оскільки  одним із критеріїв відповідності національного законодавства європейським та світовим стандартам виступає його ефективність щодо збереження і примноження інтелектуального потенціалу.

Основними завданнями часопису ми бачимо вдосконалення та розширення правового статусу людини (особистості) та громадянина в умовах глобалізації, підтвердження пріоритету прав і свобод людини (особистості) і громадянина перед правами держави та затвердження феноменології прав людини як найважливішої сфери для міжнародного співробітництва держав в рамках їх міжнародної спільноти. Вирішення таких завдань, безумовно, буде вирішуватись з врахуванням загальних тенденцій інтернаціоналізації, регіоналізації, локалізації прав людини (в контекстуалізації муніципальних прав людини); наднаціональності (в контекстуалізації виходу прав людини за межі національної держави та їх «підняття» на наднаціональний рівень); скорочення розриву між теорією і практикою реалізації прав людини, особливо в прояві слабкості останньої (в контекстуалізації підсилення в системному комплексі прав людини його праксеологічної складової); універсалізації прав людини одночасно з універсалізацією і уніфікацією права (в контекстуалізації розробки міжнародних правових стандартів прав людини) тощо.

Отже, побажаємо собі і нам усім – читачам, майбутнім авторам, колективу часопису – успіхів в реалізації телеологічних домінант та завдань часопису.

 

 

З повагою,
Головний редактор,
доктор юридичних наук,
Заслужений юрист України

Борис Кофман