КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, ВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Микола Олександрович Пухтинський кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту держави і права Ім. В. М. Корецького НАН України https://orcid.org/0000-0002-9864-9056
  • Володимир Олександрович Боярський аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України https://orcid.org/0000-0001-8029-3963
Ключові слова: конституція, конституційне регулювання, публічна влада, врядування, належне врядування, модернізація Конституції України, організація та діяльність Парламенту, законодавство щодо статусу Президента України, реформування адміністративно-територіального устрою України, трансформація місцевого самоврядування.

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблем сучасного стану та перспектив трансформації конституційно-правового регулювання публічної влади, врядування, територіального врядування в Україні, яке розглядається як процес системної взаємодії активних учасників (стейкхолдерів) публічної влади та публічного управління.

Висловлюються пропозиції про необхідність інноваційних підходів до трансформації публічної влади, виходячи з нової парадигми владарювання в Україні – парадигми належного врядування. Запропонована авторська позиція щодо оновлення публічної влади, врядування у різних сферах модернізації Конституції України.

Дана характеристика інновацій конституційно-правового регулювання, яка пов'язана з ініціативами Президента України і Парламенту України.

Робиться висновок про те, що сучасний стан конституційно-правового регулювання врядування в Україні характеризується наявністю чималих проблем щодо ефективного функціонування інститутів конституційного права, системного оновлення Основного Закону. Це диктує необхідність визначення перспектив подальшої трансформації зазначеного регулювання та його прискорення.

При цьому слід дотримуватись основоположних засад конституціоналізму, принципів та конституційних процедур.

Реалізація конституційного, політико-правового оновлення публічної влади, врядування в Україні має передбачати комплексну трансформацію системи владарювання в доктринальному і прикладному аспектах. Доцільно також визначитись із концепцією системного оновлення, модернізації Конституції України, без якої спроби реформування Основного Закону стають проблематичними. У прикладному вимірі доцільно запровадити систему громадського моніторингу та контролю за функціонуванням публічної влади щодо її модернізації з використанням традиційних і новітніх електронних форм безпосередньої демократії.

Посилання

Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: Pidruch.: U dvokh tomakh: Tom 1. Zahalna chastyna / Red. kolehiia: V. B. Averianov (holova) ta in. – K.: «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2007. – 592 s.

Aktualni problemy stanovlennia ta rozvytku mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: Kol. Monohrafiia / V. O. Antonenko, M. O. Baimuratov, O. V. Batanov ta in.; Za red.: V. V. Kravchenka, M. O. Baimuratova, O. V. Batanova. – K.: Atika, 2007. – 864 s.

Aktualni problemy suchasnoho konstytutsiinoho prava Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats / vidp. red. akademik NAN Ukrainy Yu. S. Shemshuchenko ta doktor yurydychnykh nauk, profesor O. V. Batanov. - K. : Vyd-vo «Iurydychna dumka», 2014. - 458 s.

Dovidnyk z praktychnoho konstytutsionalizmu / vstupne slovo Holovy Verkhovnoi Rady Ukrainy V. B. Hroismana. – K.: Parlamentske vyd-vo, 2015. – 328 s.

Dosvid detsentralizatsii u krainakh Yevropy: zb. dok. Per. z inoz. mov / Zah. red. V. B. Hroismana. – K.: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2015. – 766 s.

Konstytutsiina reforma v Ukraini: novyi etap ta suchasni vyklyky. - K. : Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2015. – 286 s.

Konstytutsiine pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: Pidruchnyk: U 2 t. - T. 2 / Za zahalnoiu redaktsiieiu Yu. S. Shemshuchenka. - K.: TOB «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2008. - 800 s.

Konstytutsiine pravo Ukrainy: prahmatychnyi kurs: navch. posib. / M. V. Afanasieva, Yu. Yu. Baltsii, Yu. D. Batan [tain.]; za zah. red. M. V. Afanasievoi, A. A. Yezerova; tekh. red. Yu. D. Ba¬tan. - Odesa: Yurydychna literatura, 2017 - 256 s.

Pytannia pravovoho zabezpechennia modernizatsii derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini (materialy naukovo-praktychnoi konferentsii) / Zah. red. T. V. Motrenka, V. Ye. Vorotina. - K. : Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2017. - 197 s.

Teoretyko-metodolohichni problemy suchasnoho konstytutsionalizmu ta derzhavnoho upravlinnia v Ukraini. – K.: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho, 2009. – 204 s.

Reforma publichnoho upravlinnia v Ukraini: vyklyky, stratehii, maibutnie: Monohrafiia / Nats. akad. derzh.upr. pry Prezydentovi Ukrainy; Vidp. redaktor I. A. Hrytsiak. – K.: «K.I.S.», 2009. – 240 s.

Proekt kliuchovykh priorytetiv provedennia reform v Ukraini «Pryntsypy Toronto». – URL: https://rpr.org.ua/news/pryntsypy-toronto-pryjednatysya/?

On the notions of «good governance» and «good administration». – European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). - Study no. 470 / 2008 CDL-AD(2011 )009. - Strasbourg, 8 April 2011. – URL: www.venice.coe.int; http://www.eods.eu/library/VC.Stocktaking.pdf .

Stratehiia innovatsii ta nalezhnoho vriaduvannia na mistsevomu rivni. –URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Strategy_for_Innovation.pdf.

T. Babeshko, B. Bespalyi, S. Datsiuk, V. Nikitin, S. Soroka, I. Sulikovska, Yu. Chudnovskyi. Kontseptualnyi proekt inavatsiinoi Konstytutsii. – URL: http://ffflab.com/wp-content/uploads/2019/08/konstitocija.pdf.

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do statti 80 Konstytutsii Ukrainy (shchodo nedotorkannosti narodnykh deputativ Ukrainy)». - URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66337 .

Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo skasuvannia advokatskoi monopolii)». – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66242.

Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do statti 106 Konstytutsii Ukrainy (shchodo zakriplennia povnovazhen Prezydenta Ukrainy utvoriuvaty nezalezhni rehuliatorni orhany, Natsionalne antykoruptsiine biuro Ukrainy, pryznachaty na posady ta zvilniaty z posad Dyrektora Natsionalnoho antykoruptsiinoho biuro Ukrainy i Dyrektora Derzhavnoho biuro rozsliduvan)». – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/66250.

Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do statti 93 Konstytutsii Ukrainy (shchodo zakonodavchoi initsiatyvy narodu)». – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66254.

Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do statei 85 ta 101 Konstytutsii Ukrainy (shchodo upovnovazhenykh Verkhovnoi Rady Ukrainy)». – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_66256 (data zvernennia: 09.09.2019).

Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do statei 76 ta 77 Konstytutsii Ukrainy (shchodo zmenshennia konstytutsiinoho skladu Verkhovnoi Rady Ukrainy ta zakriplennia proportsiinoi vyborchoi systemy)». – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66257.

Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do statti 81 Konstytutsii Ukrainy (shchodo dodatkovykh pidstav dostrokovoho prypynennia povnovazhen narodnoho deputata Ukrainy)». – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66262.

Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zminy do statti 85 Konstytutsii Ukrainy (shchodo konsultatyvnykh, doradchykh ta inshykh dopomizhnykh orhaniv Verkhovnoi Rady Ukrainy)». – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66263.

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pytannia Komisii z pytan pravovoi reformy» vid 7 serpnia 2019 roku № 584/2019. – URL: https://www.president.gov.ua/documents/5842019-28949.

Pohrebniak S. P., Uvarova E. A. Soprotyvlenye uhnetenyiu. Vosstanye. Revoliutsyia (teoretyko-pravovoi analyz v svete doktrynы prav cheloveka). – URL: http://www.uvarova.info/wp-content/uploads/Pohrebniak_Uvarova_2013-2.pdf.

Uriad pidtrymav proekty postanov VRU pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv v Ukraini. – URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-pidtrimav-proekti-postanov-vru-pro-utvorennya-ta-likvidaciyu-rajoniv-v-ukrayini; Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vporiadkuvannia okremykh pytan diialnosti ta orhanizatsii orhaniv derzhavnoi vlady, orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u zviazku iz utvorenniam (likvidatsiieiu) raioniv». – URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/.pdf; https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/zakonoproekt.pdf.

Detsentralizatsiia yde za planom: publikatsiia vazhlyvykh zakonoproektiv dlia poperednoho obhovorennia. – URL: https://decentralization.gov.ua/news/12561; Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini» ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo detsentralizatsii ta rozmezhuvannia povnovazhen orhaniv mistsevoho samovriaduvannia». – URL: https://decentralization.gov.ua/document/593/pdf; Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro mistsevi derzhavni administratsii» ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo detsentralizatsii ta rozmezhuvannia povnovazhen orhaniv mistsevoho samovriaduvannia ta mistsevykh orhaniv vykonavchoi vlady». – URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/598/pdf; Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo finansovoho zabezpechennia povnovazhen orhaniv mistsevoho samovriaduvannia». – URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/document/599/.pdf.

Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
Пухтинський, М. О., & Боярський, В. О. (2020). КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, ВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Соціальний Калейдоскоп, 1(1). https://doi.org/10.47567/bomivit.1-1.2020.07