ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЯК ЗМІСТ ЇЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

  • Олександр Олександрович Боярський Кандидат юридичних наук, докторант Інституту законодавства Верховної Ради України, суддя Білгород-Дністровського міського суду Одеської області https://orcid.org/0000-0003-3725-1703
  • Борис Якович Кофман Кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник Інституту Законодавства Верховної Ради України, заслужений юрист УкраЇни https://orcid.org/0000-0003-0599-9143
Ключові слова: право людини, свобода людини, конституційний обов’язок, конституційно-правовий статус, Конституція України.

Анотація

Стаття присвячена розгляду прав, свобод та обов’язків людини і громадянина як змісту її конституційно-правового статусу. Спочатку автор коротко аналізує поняття конституційно-правового статусу особи, окреслюючи деякі проблеми його розуміння. В подальшому досліджуються категорії конституційного права, свободи та обов’язку людини і громадянина, а також проводиться їх співвідношення між собою.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Клімова Г.П. Права і свободи людини в Україні: класифікація, гарантії реалізації. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2006. Вип. 11. С. 184-193.

Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. 544 с.

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Академічний курс. Підруч. У 2 тт. Т. 2. К.: Юридична думка, 2006. 800 с.

Савчин М.В. Конституційне право України: підручник / відп. ред. М.О. Баймуратов. К.: Правова єдність, 2009. 1008 с.

Сирота Д.І. Обов’язки громадян як один із центральних елементів їх правового статусу. Форум права. 2009. № 2. С. 389-393.

Федіна Н.В. Сучасні погляди на розуміння прав і свобод людини та громадянина в умовах реформування в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2015. № 4. С. 65-74.

Француз-Яковець Т.А. Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук; спец.: 12.00.02. Одеса, 2007. 19 с.

Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. К: Юрінком Інтер, 2002. 536 с.

Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
Боярський, О. О., & Кофман, Б. Я. (2020). ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЯК ЗМІСТ ЇЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ. Соціальний Калейдоскоп, 1(1). https://doi.org/10.47567/bomivit.1-1.2020.04

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають