КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ НАРОДОВЛАДДЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • Артем Олександрович Янчук радник Першого заступника Голови Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України https://orcid.org/0000-0002-8600-3469
  • Наталія Володимирівна Єфремова Кандидат юридичних наук , доцент кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»

Анотація

В сучасних умовах динамічного розвитку суспільних відносин, інтеграції України в загальноєвропейських правовий простір, сформованих загальносвітових тенденцій, спрямованих на наближення правових систем до єдиних вимог, умов та стандартів, особливого значення набувають питання трансформації, адаптації, вплив глобалізаційних процесів на розвиток конституційного права.

Посилання

Гоша І.О. вплив глобалізації на розвиток конституційного права в контексті сучасних інтеграційних процесів // Інтеграційне право в умовах глобалізацій них процесів: концептуальні та методологічні підходи (до 60-річчя зав. каф. конст., адмін. та міжнар. права Маріупольськ. держ. ун-ту, д.ю.н., проф.., акад.. Укр. акад.. наук, Заслуж. діяча науки і техн.. України М.О. Баймуратова) / за ред.. д.ю.н., проф.., Заслуж. юриста України Ю.О. Волошина. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 54.

Волошин Ю.О. Гармонізація правових систем в сучасній доктрині конституційного права в умовах європейської інтеграції: монографія / Ю.О. Волошин, І.О. Гоша; за заг. ред.. М.О. Баймуратова. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 43-44.

Волошин Ю.О. Зовнішня політика України в умовах європейської інтеграції: проблеми конституційно-правового забезпечення : моногр. / Ю.О. Волошин, С.В. Папаяні. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 86.

Куян І.А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно-правовий аспект: монографія / І.А. Куян. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – С. 558.

Куян І.А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно-правовий аспект: монографія / І.А. Куян. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – С. 528

Див., зокрема: Стеценко С.Г. Глобалізація і право: національний вимір: Монографія // Стеценко С.Г., Васечко Л.О. – К.: Атіка, 2011. – 132 с.; Сорокин В.В. Юридическая глобалистика: Учебник. – Том 1. – М.: Юридлитинформ, 2010. – 400 с.; Блинов А.С. Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения политико-правовой модели формирующегося глобального порядка / А.С. Блинов. – М. : МАКС Пресс, 2003. – 150 с.; Тодыка О.Ю. Народовластие в условиях глобализации: монография // О.Ю. Тодыка. Под ред. А. В. Петришина. – Х.: Право, 2005. – 386 с.; Шемшученко Ю.С. Теоретичні проблеми державознавства і правознавства в умовах глобалізації / Ю.С. Шемшученко // Національна держава і право в умовах глобалізації : зб. наук. Ст.. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 3 ; Глобализация и развитие законодательства. Очерки / авт. Кол.: С.А. Боголюбов, В.Г. Вишняков, Н.Т. Доронина и др.; отв. Ред. Ю.А. Тихомиров, А.С. Пиголкин; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: НД «Городец», 2004. – 464 с.; Інтеграційне право в умовах глобалізацій них процесів: концептуальні та методологічні підходи (до 60-річчя зав. каф. конст., адмін. та міжнар. права Маріупольськ. держ. ун-ту, д.ю.н., проф.., акад.. Укр. акад.. наук, Заслуж. діяча науки і техн.. України М.О. Баймуратова) / за ред.. д.ю.н., проф.., Заслуж. юриста України Ю.О. Волошина. – Одеса: Фенікс, 2015. – 590 с., та ін.

Щербанюк О.В. Народний суверенітет і реалізація владоспроможності демократичної держави: монографія. Книга ІІ / О.В. Щербанюк. Монографія. – К.: Логос, 2013. – С. 3.

Шаповал В.М. Виконавча влада (теоретичний і конституційний аспекти) / В.М. Шаповал. – К.: Москаленко О.М., 2016. – С. 3.

Хайєк Ф. А. Право, законодавство та свобода: Нове викладення широких принципів справедливості широких принципів справедливості та політичної економії: В 3-х т. Т. 3.: Політичний устрій вільного народу / Хайєк Ф. А.; Пер. з англ. – К. : Сфера, 2000. – С. 11

Петришин О. Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної держави / О. Петришин // Вісник Академії правових наук України (Збірник наукових праць). – Х., 2009. – № 4 (59). – С. 25.

Щербанюк О. В. Народний суверенітет у теорії політико-правових вчень: історична школа: монографія. Книга І / О. В. Щербанюк. – К. : Логос, 2013. – С. 129.

Бочарова Н.В. Конституціоналізація інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства і економіки знань: монографія / За ред. М.О. Баймуратова / Н.В. Бочарова. – Дніпро: Інновація, 2019. – С. 185-186.

Детальніше про ідею конституційної модернізації» див. напр.: Янчук А.О. Конституційна модернізація, або окремі аспекти верховенства права в українській правовій системі / А.О. Янчук // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 8. – К., 2011. – С. 36-41; Альберт Езеров Перспективы модернизации Конституции // Юридическая практика. – № 37 (559). – 9 сентября 2008 года. – С. 14;

Козюбра М. Принцип верховенства права i конституцiйна юрисдикція / М. Козюбра // Вiсник Конституцiйного Суду України. – 2000. – № 4. – С. 24-32.

Ткачук П. Застосування принципу верховенства права судами конституційної та загальної юрисдикції / П.Ткачук // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 94-101.

Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Конституційного Суду України / П. Рабінович // Юридичний вісник України. – 2006. – № 4(552). – 28 січня - 3 лютого. – С. 8-9.

Щербанюк О. Проблема реалізації народного суверенітету в умовах конституційної модернізації / О. Щербанюк // Право України. – 2012. – № 9. – С. 291-301.

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні / С. Шевчук. – 2-ге вид. – К. : Реферат, 2010. – 640 с

Селивон Н. Реализация принципа верховенства права в практике Конституционного Суда Украины / Н.Селивон // Конституционное правосудие в новом тысячелетии: Альманах. – Ереван, 2004. – С. 79-88; Фуллер Лон Л. Мораль права / Фуллер Лон Л.; Пер. з англ. – К. : Сфера, 2004. – 232 с.; Тодика О. Ю. Народовладдя на трансформаційному етапі розвитку держави і суспільства: Монографія / За ред. О. В. Петришина, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України. – Х. : Право, 2007. – 480 с.

Див. напр.: Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки була прийнята позачерговою сьомою сесією Верховної Ради Української РСР девятого скликання 20 квітня 1978 року // Історія української Конституції / Упоряд. А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – К. : Право, 1997. – С. 256; А. О. Янчук Безпосереднє здійснення влади народом в Україні (конституційноправовий аналіз) : Монографія. – К. : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – С. 39-40.

Костенко О.М. Культура і закон – у протидії злу: Монографія. – К.: Атіка, 2008. – 352с.; Попович М. Червоне століття. – К.: АртЕк, 2007. – 888 с.; Касьянов Г. Україна 1997-2007: нариси новітньої історії. – К.: Наш час, 2008. – 432с. ; Похльовська О. Є. Я. Ave, Europa! – К: Університетське вид-во „Пульсари“, 2008. – 653с. ; Кримський Сергій Борисович. Ранкові роздуми / Тетяна Акулова (відп.ред.). — К. : Майстерня Білецьких, 2009. — 115с.

Рішення Конституційного Суду України від 2 грудня 2004 року № 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) // Офіційний вісник України вiд 26.11.2004 - 2004 р. – № 45. – Ст. 41.

Рішення Конституційного Суду України від 12 січня 2010 року № 1-рп/2010 у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний фінансово-правовий консалтинг" про офіційне тлумачення частини третьої статті 99 Цивільного кодексу України // Вісник Конституційного суду України. – 2010. – № 2. – С. 7.

Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (справа про соціальні гарантії громадян) // Офіційний вісник України вiд 27.07.2007. – 2007. – № 52. – Ст. 138.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України "Про вищу освіту" від 20 грудня 2017 року № 2-р/2017 // Офіційний вісник України від 02.03.2018 – 2018 р. – № 18, стор. 71.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 375 Кримінального кодексу України від 11 червня 2020 року № 7-р/2020 // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v007p710-20

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про вибори народних депутатів України) від 26 лютого 1998 року № 1-рп/98 1-рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23. – С. 93.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою» (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) від 27.03.2000 р., № -рп/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – С. 153

Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України у справі щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) від 19.04.2001 р., № 4-рп/2001 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 28. – С. 109.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Підгорної Валентини Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) від 05.10.2005 р., № 6-рп/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 41. – С. 31.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 5, статті 69, частини другої статті 72, статті 74, частини другої статті 94, частини першої статті 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) від 16.04.2008 р., № 6-рп/2008 // Вісник Конституційного Суду України. – 2008. – № 3. – С. 15.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 частини першої статті 106 Конституції України (справа про проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою) від 15.10.2008 р., № 23-рп/2008 // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. – № 1. – С. 8.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями народних депутатів України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 8, 11, 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та ґарантії діяльності» (справа про свободу утворення профспілок) від 18 жовтня 2000 року № 11-рп/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 43. – С. 131.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу четвертого статті 2, частини другої статті 6, частин першої, другої статті 10 Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (справа про молодіжні організації) від 13 грудня 2001 року № 18-рп/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 51. – С. 466.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об’єднання територіальних громад) від 18 червня 2002 року № 12-рп/2002 // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 31.

Рішення Конституційного Суду України справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про всеукраїнський референдум" від 26 квітня 2018 року № 4-рп/2018 // Вісник Конституційного Суду України. – 2018. – № 3. – С. 94.

Федоренко В.Л. Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні: монографія / В.Л. Федоренко. – Київ: Видавництво Ліра, 2020. – С. 50-51.

Савчин М.В. Конституціоналізм, демократія і державний суверенітет // Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації. Збірка наукових праць / За заг. ред. Кампа В.М., Савчина М.В. – К., 2008. – С. 104.

Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
Янчук, А. О., & Єфремова, Н. В. (2020). КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ НАРОДОВЛАДДЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Соціальний Калейдоскоп, 1(1). https://doi.org/10.47567/bomivit.1-1.2020.09